foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

План писаних провера за друго полугодиште

5. разред, Биоска, план писаних провера за друго полугодиште

5. разред, Кремна, план писаних провера за друго полугодиште

5. разред, Мокра Гора, план писаних провера за друго полугодиште

6. разред, Биоска, план писаних провера за друго полугодиште

6. разред, Кремна, план писаних провера за друго полугодиште

6. разред, Мокра Гора, план писаних провера за друго полугодиште

7. разред, Биоска, план писаних провера за друго полугодиште

7. разред, Кремна, план писаних провера за друго полугодиште

7. разред, Мокра Гора, план писаних провера за друго полугодиште

8. разред, Биоска, план писаних провера за друго полугодиште

8. разред, Кремна, план писаних провера за друго полугодиште

8. разред, Мокра Гора, план писаних провера за друго полугодиште

 

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 88/2017)
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ - НОВЧАНЕ КАЗНЕ 
ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА-1 
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПOСЛOВНИК O РAДУ УЧEНИЧКOГ ПAРЛAMEНTA 
ПРAВИЛA ПOНAШAЊA У УСТАНОВИ 
ПРAВИЛНИК O MEРAMA, НAЧИНУ И ПOСTУПКУ ЗAШTИTE И БEЗБEДНOСTИ УЧEНИКA ЗA ВРEME БOРAВКA У ШКOЛИ И СВИХ AКTИВНOСTИ КOJE OРГAНИЗУJE ШКОЛА 
ПРAВИЛНИК O ДИСЦИПЛИНСКOJ И MATEРИJAЛНOJ OДГOВOРНOСTИ ЗAПOСЛEНИХ У УСТАНОВИ
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 

ПРАВИЛНИК  о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, oд 8. августа 2020. године.

КА СИГУРНОМ И ПОДСТИЦАЈНОМ ШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ

ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ

Copyright 2021  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА