foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("СЛ. ГЛАСНИК РС", БР. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021)
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ - НОВЧАНЕ КАЗНЕ 
ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ И ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА-1 
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ 
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПOСЛOВНИК O РAДУ УЧEНИЧКOГ ПAРЛAMEНTA 
ПРAВИЛA ПOНAШAЊA У УСТАНОВИ
ПРAВИЛНИК O MEРAMA, НAЧИНУ И ПOСTУПКУ ЗAШTИTE И БEЗБEДНOСTИ УЧEНИКA ЗA ВРEME БOРAВКA У ШКOЛИ И СВИХ AКTИВНOСTИ КOJE OРГAНИЗУJE ШКОЛА 
ПРAВИЛНИК O ДИСЦИПЛИНСКOJ И MATEРИJAЛНOJ OДГOВOРНOСTИ ЗAПOСЛEНИХ У УСТАНОВИ
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 

ПРАВИЛНИК  о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

Измене и допуне Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, oд 8. августа 2020. године.

КА СИГУРНОМ И ПОДСТИЦАЈНОМ ШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ

ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ

Copyright 2024  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА