foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА

ПО УЧЕНИКА

Школа је узела учешће у пројекту Професионална оријентација на преласку у средњу школу.
Основни циљ програма је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну  одлуку о избору школе и занимања, као и да покушају да планирају каријеру и свој начин укључивања у свет рада.
У смеру постизања наведеног циља дефинисан је низ задатака који  се реализују кроз радионице и саветовање, као и кроз реалне сусрете.

Програм чини пет фаза:

1.Самоспознаја (основна идеја  је да ученици препознају сопствене потенцијале, склоности и спремности за постигнућа и да тиме употпуне слику о себи).

2.Информисање о занимањима и каријери (неопходно је дорбо информисати ученике о могућим/жељеним занимањима и каријерном вођењу, како би могли самостално и ваљано да донесу одлуку о избору занимања; пожељно је структурирати информације и правити селекцију у зависности од интересовања ученика).

3.Упознавање са путевима образовања (ученике упознати са мрежом школа и путевима образовања који воде до жељене професије/занимања; најпре ученицима приближити доступност школа у физичком смислу, а потом и степенице које се могу пролазити до одређеног занимања – нпр.одабир одређене средње школе позитивно доприноси одабиру факултета, или бирати функционално занат, уколико ученик нема амбиција за високим образовањем...).

4.Реални сусрети са светом рада (сусрети и разговори са представницима одређених занимања у циљу  директног унапређивања знања ученика о одређеном занимању и професији)
  • Посете средњим школама
  • Посете предузећима и организацијама у складу са интересовањима ученика и могућностима локалне средине и школе 
  • Разговор са појединим експертима у школи (такође у зависности од интересовања ученика и  могућности школе и локалне средине).        

5.Доношење одлуке о избору школе и занимања (инсистирање на самосталном доношењу одлука о избору школе или занимања, уз претходно добро размишљање и коришћење свих раније стечених информација (а по потреби и консултације са породицом), што резултира индивидуалном одговорношћу!!!


Радионице се реализују са ученицима седмог и осмог разреда. Школски тим за  професионалну оријентацију ученика тимски ради са одељењским старешинама ученика седмог и осмог разреда и радионичарски рад са ученицима реализују и чланови тима за ПО и одељењске страешине ученика поменутих разреда.

Copyright 2023  ОШ " БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ" КРЕМНА